caenes
Anar a la pàgina d'inici

En cas que vostè s'hagi inscrit en una activitat coorganitzada per ACCIÓ amb una altra entitat, li preguem que llegeixi l'apartat  "POLÍTICA DE PRIVACITAT PER A ACTIVITATS COORGANITZADES", que trobarà al final d'aquesta Política de Privacitat.

En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, l'informem del següent:

Responsable del tractament i delegat/da de protecció de dades

L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (en endavant, "ACCIÓ"), amb domicili a Passeig de Gràcia, 129, CP. 070080, Barcelona (Espanya), és la responsable del tractament de les seves dades personals. 

Vostè pot contactar amb el/la nostre/a delegat/da de protecció de dades a través de l'adreça postal indicada o a través de l'adreça de correu electrònic: dades.accio@gencat.cat.

Quines són les seves dades personals que tractem, com les hem obtingut i per a quina finalitat

Si vostè ens ha facilitat les seves dades per motiu de les relacions entre ACCIÓ i l’entitat per a la qual vostè treballa o col·labora...

Les dades personals objecte de tractament són les dades identificatives (nom, cognoms i, si escau, DNI/NIF) i dades de contacte corporatiu (adreça electrònica/postal i telèfon) facilitades per vostè a ACCIÓ per al manteniment de les relacions entre ACCIÓ i l’empresa o entitat per a la qual vostè treballa o amb què col·labora.
Si vostè o l’entitat a la qual vostè representa són beneficiaris dels ajuts i/o subvencions d’ACCIÓ...

Les seves dades personals objecte de tractament són les següents:

 • Dades identificatives (nom, cognoms i, si escau, DNI/NIF) i dades de contacte (adreça electrònica/postal i telèfon):aquelles que vostè ens hagi facilitat derivades de l’expedient administratiu de subvenció, mitjançant el qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa té accés als ajuts i a les subvencions oferts per ACCIÓ així com les relatives a la seva execució. Així mateix, les seves dades de contacte podran també ésser utilitzades per enviar-li informació i enquestes de satisfacció, per mitjans electrònics, sobre les activitats i els serveis que ACCIÓ porta a terme per al foment de la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes.
 • Dades bancàries: les dades bancàries que vostè ens ha facilitat per fer efectives les obligacions derivades de la relació jurídica entre vostè o l’entitat a la qual vostè representa i per la qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa rep o opta a rebre els ajuts i subvencions que ACCIÓ li proporciona.
 • Dades d’afiliació a la Seguretat Social i dades fiscals: dades relatives a la seva afiliació a la Seguretat Social en el cas que vostè sigui una persona física beneficiària o opti a ser beneficiària de les subvencions o ajuts que ACCIÓ proporciona, així com les dades necessàries per al compliment de la normativa de la Seguretat Social i fiscal.
 • Dades addicionals: dades que vostè ens ha facilitat d’acord amb la seva avaluació com a beneficiari/a dels ajuts i de les subvencions que ACCIÓ proporciona, com són el seu CV i el seu perfil professional i competencial, en el cas que vostè sigui una persona física beneficiària o opti a ser beneficiària de les esmentades subvencions o ajuts.

Si vostè sol·licita rebre informació sobre les nostres activitats i els nostres serveis o ha sol·licitat inscriure’s o participar a les nostres activitats i serveis...

En el cas que vostè sol·liciti rebre informació sobre les nostres activitats i els nostres serveis o bé sol·liciti la seva inscripció o participació als mateixos, les seves dades personals identificatives (nom, cognoms i, si escau, DNI/NIF) i de contacte corporatiu/professional (adreça electrònica/postal i telèfon) seran tractades amb la finalitat de gestionar i portar a terme la seva sol·licitud. ACCIÓ tractarà totes les dades que vostè ens hagi facilitat mitjançant l’emplenament del formulari d’obtenció de dades.

ACCIÓ tractarà també les seves dades de contacte corporatiu/professional amb la finalitat d’enviar-li enquestes sobre l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o amb què col·labora. Aquestes enquestes són voluntàries i estan destinades a fer estudis que ens permetran conèixer les necessitats comunes de l’empresa catalana per tal d’adoptar les mesures apropiades per a la millora de les polítiques de foment de l’emprenedoria, la innovació i la internacionalització empresarial a Catalunya. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes enquestes es tracta de forma agregada i és objecte de protecció i confidencialitat.

Així mateix, en el cas que vostè hagi participat a les nostres activitats i serveis, tractarem les seves dades de contacte corporatiu per tal d’enviar-li enquestes mitjançant les quals vostè tindrà l’opció d’avaluar el seu grau de satisfacció respecte de la participació a les mateixes. Les dades sobre les enquestes de satisfacció que vostè realitzi seran tractades per ACCIÓ amb l’única finalitat de poder millorar les seves activitats i serveis per aconseguir la realització de la missió d'interès públic que per llei li ha estat encomanada.

Igualment, és possible que ACCIÓ procedeixi a la captació d’imatges i/o veu durant la celebració de les seves activitats i serveis. La captació d’aquestes imatges i/o veu es realitza amb la finalitat de publicar informació gràfica a mitjans de comunicació i xarxes socials per tal de donar a conèixer les activitats i els serveis que ACCIÓ realitza amb motiu de la missió pública que té encomanada per llei. En cap cas la seva imatge i/o veu serà objecte de captació i publicació sense que vostè, de forma prèvia, ens hagi atorgat el seu consentiment explícit per fer-ho.

Finalment, ACCIÓ l’informa que en compliment de la nostra missió en interès públic, i en la mesura que es tracti d’activitats que formin part d’aquesta missió pública que tenim encomanda, podrem remetre, per mitjans electrònics, informació relacionada amb el foment de la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes.

ACCIÓ no emprarà les seves dades, en cap cas, per a activitats promocionals en favor de terceres persones o entitats i li remetrà exclusivament informació promocional relacionada o de naturalesa similar a les activitats, les promocions i els ajuts pel quals ha mostrat interès, participat o contractat amb la nostra entitat. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions comercials per mitjans electrònics i d’acord amb allò que s’esmenta a l’apartat "Quins són els meus drets" d’aquesta política.

Per quin motiu podem tractar les seves dades personals

Si vostè ens ha facilitat les seves dades per motiu de les relacions establertes entre ACCIÓ i l’entitat per a la qual vostè treballa o col·labora...

El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

 • En compliment de les finalitats de promoció, d’impuls i de desenvolupament de l’empresa que ACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic.
 • El tractament de les seves dades per enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre activitats i serveis relacionades amb el foment i la promoció de l’emprenedoria i la internacionalització de l’empresa, en compliment de la nostra missió en interès públic. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics i d’acord amb allò que s’esmenta a l’apartat "Quins són els meus drets" d’aquesta política.

Si vostè o l’entitat a la qual vostè representa són beneficiaris dels ajuts i/o de les subvencions d’ACCIÓ...

El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

 • El tractament de les seves dades és necessari per al compliment de les obligacions resultants de la relació jurídica derivada de l’expedient administratiu de subvenció entre vostè o l’entitat a la qual vostè representa i ACCIÓ conforme a la recepció dels ajuts i de les subvencions que ACCIÓ li proporciona.
 • En compliment de les finalitats de promoció i desenvolupament de l'empresa per mitjà de l'execució de les actuacions i el desplegament dels serveis de suport necessaris per impulsar la competitivitat del sector empresarial i la seva presència i interrelació en els mercats internacionals que ACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic.
 • El tractament de les seves dades de contacte corporatiu amb la finalitat d’enviar-li enquestes sobre l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o amb què col·labora es troba legitimat pel compliment de les finalitats de promoció, d’impuls i de desenvolupament de l’empresa de la qual vostè forma part i que ACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic.
 • ACCIÓ tracta les seves dades amb la finalitat d’enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i els serveis relacionats amb el foment de la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes, en compliment de la nostra missió en interès públic. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics i d’acord amb allò que s’esmenta a l’apartat "Quins són els meus drets" d’aquesta política.

Si vostè sol·licita rebre informació sobre les nostres activitats i els nostres serveis o ha sol·licitat inscriure’s o participar a les nostres activitats i serveis...

El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

 • La necessitat d’atendre la seva sol·licitud d’informació o d’inscripció o participació, per a la qual cosa és necessari que ACCIÓ procedeixi al tractament de les seves dades.
 • La necessitat de prendre mesures precontractuals o d’executar el contracte en el qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa és part.
 • El compliment de les finalitats de promoció, impuls i desenvolupament de l’empresa que ACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic.
 • El tractament de les seves dades de contacte corporatiu amb la finalitat d’enviar-li enquestes sobre l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o amb què col·labora es troba legitimat pel compliment de les finalitats de promoció, d’impuls i de desenvolupament de l’empresa de la qual vostè forma part i que ACCIÓ porta a terme com a missió d’interès públic.
 • ACCIÓ tractarà la seva imatge/veu amb la finalitat anteriorment referenciada, segons el consentiment que vostè té l’opció d’atorgar-nos. Vostè podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la seva adreça electrònica accio@gencat.cat.
 • •    El tractament de les seves dades personals amb la finalitat d’enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i serveis que estan relacionades amb el foment de la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes, en compliment de la nostra missió en interès públic. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics i d’acord amb allò que s’esmenta a l’apartat "Quins són els meus drets" d’aquesta política.

Cessions a tercers, transferències internacionals i decisions automatitzades

ACCIÓ podrà facilitar les seves dades personals a Administracions públiques (com, per exemple, l’Agència Tributària, la Seguretat Social, l’autoritat en l’àmbit laboral), per al compliment estricte de les obligacions legals a les quals ACCIÓ està subjecta per raó de la seva activitat.
Així mateix, ACCIÓ l’informa que les seves dades personals poden ser cedides a proveïdors de serveis que ACCIÓ tingui contractats per tal de poder desenvolupar la seva missió d’impulsar la competitivitat del sector empresarial i la seva presència i interrelació en els mercats internacionals.
ACCIÓ informa expressament que podrà comunicar les seves dades identificatives (nom i cognoms) i dades de contacte corporatives/professionals (adreça electrònica/postal i telèfon) als Departaments d’Empresa i Coneixement, a la Direcció General d’Industria i al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (entitats destinatàries de les dades) sempre i quan la finalitat del seu tractament hagi estat degudament justificada per l’entitat destinatària de les dades i aquesta nova finalitat sigui compatible amb la finalitat per la qual es varen recollir les dades en un inici. De complir-se aquests requisits, ACCIÓ estaria complint amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
En el cas que s’inscrigui, participi o sigui ponent en alguna de les activitats o serveis organitzades per la nostra entitat, ACCIÓ l’informa que podrà comunicar les seves dades identificatives (nom i cognoms) i dades de contacte corporatives/professionals (adreça electrònica/postal i telèfon) als altres inscrits, participants o ponents de l’activitat o servei, sempre i quan vostè ho hagi autoritzat expressament i de forma prèvia a la realització d’aquesta comunicació de dades. Vostè podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la seva adreça electrònica dades.accio@gencat.cat.
En algunes activitats i/o serveis organitzats per ACCIÓ (com ara el Suplier Search Service, els Brokerage Events, entre altres), es realitza una cessió de dades que forma part indispensable d’aquestes activitats i/o serveis, la qual està basada en la relació contractual entre vostè i ACCIÓ. Aquesta cessió de dades consisteix en posar en contacte a clients, proveïdors i potencials clients que participen en les citades activitats i serveis, doncs és una cessió necessària per a poder complir amb la nostra obligació de prestar-li els mateixos o vetllar per la seva participació conforme la seva sol·licitud.
ACCIÓ realitza transferències internacionals de les seves dades a països que no disposen d’una normativa equivalent a l’europea ("Tercers Països") en els que l’entitat té establertes oficines. Les dades de contacte de la seva titularitat es transmeten amb l’únic objecte de dotar d’accés a les mateixes al personal d’ACCIÓ que es troba desplaçat a les oficines exteriors i que està sotmès a les polítiques d’ACCIÓ en matèria de confidencialitat i protecció de dades. Per a la realització d’aquestes transferències internacionals, ACCIÓ aplica les garanties establertes en la normativa vigent i únicament les realitza per al compliment de la seva missió d’interès públic. L’informem també que ACCIÓ té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats a tercers països. Aquests proveïdors han estat contractats per ACCIÓ per obtenir els serveis que són necessaris per al desenvolupament de les seves activitats i han subscrit amb ACCIÓ els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.
Sota cap concepte, ACCIÓ cedirà o transferirà les seves dades personals a altres empreses o entitats diferents de les indicades en aquest apartat de "Cessions i transferències internacionals" sense el seu consentiment previ.
ACCIÓ no adopta decisions que puguin afectar-li basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats de tractament abans descrites es realitzen amb intervenció humana.
Per a més informació sobre les garanties de la seva privacitat, pot dirigir-se al/a la delegat/da de protecció de dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Durant quant de temps guardarem les seves dades personals

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb ACCIÓ i després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació i/o els terminis necessaris per tal de garantir el compliment de la missió d’interès públic de la nostra entitat.
Un cop finalitzada la seva relació amb ACCIÓ, les seves dades es tractaran únicament als efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals d’ACCIÓ.
Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades. Si desitja saber més informació sobre el termini aplicat al tractament de les seves dades, pot dirigir una petició a dades.accio@gencat.cat.

Quins són els seus drets

Vostè pot revocar el seu consentiment i/o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint-se al/a la delegat/da de protecció de dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant del/la nostre/a delegat/da de protecció de dades o davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la seva adreça postal C/ Rosselló, 214, C.P. 08008, Barcelona (Espanya) o bé a través de la seva seu electrònica.

POLÍTICA DE PRIVACITAT PER A ACTIVITATS COORGANITZADES

Responsable del tractament i persona delegada de la protecció de dades

Les entitats coorganitzadores identificades en el formulari que vostè ha complimentat són les responsables del tractament de les seves dades personals.

Pot contactar amb els corresponents delegats de protecció de dades a través de les adreces postals i electròniques indicades en el formulari que ha complimentat.

Quines són les dades personals que tractem, com les hem obtingut i per a quina finalitat

Si vostè ha sol·licitat rebre informació sobre les nostres activitats o serveis, o ha sol·licitat inscriure’s-hi o participar-hi:

Si sol·licita rebre informació sobre les nostres activitats o serveis, o bé si sol·licita inscriure’s-hi o participar-hi, les seves dades personals identificatives (nom i cognoms i, si escau, DNI/NIF) i de contacte corporatiu/professional (adreça electrònica/postal i telèfon) seran tractades amb la finalitat de gestionar i portar a terme la seva sol·licitud. Les entitats responsables tractaran totes les dades que vostè hagi facilitat mitjançant aquest formulari d’obtenció de dades.

Les entitats responsables del tractament també tractaran les seves dades de contacte corporatiu amb la finalitat d’enviar-li enquestes sobre l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora. Aquestes enquestes són voluntàries i estan destinades a fer estudis que ens permetin conèixer les necessitats comunes de l’empresa catalana i adoptar les mesures apropiades per millorar les polítiques de foment de l’emprenedoria, la innovació i la internacionalització empresarial a Catalunya. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes enquestes es tracta de forma agregada i és objecte de protecció i confidencialitat.

Així mateix, si vostè ha participat en alguna de les nostres activitats o serveis, tractarem les seves dades de contacte corporatiu per enviar-li enquestes mitjançant les quals tindrà l’opció d’avaluar el seu grau de satisfacció al respecte. Les dades obtingudes mitjançant les enquestes de satisfacció seran tractades per les respectives entitats responsables del tractament amb l’única finalitat de millorar les seves activitats i aconseguir la realització de la missió pública que per llei les hi ha estat encomanada.

Per altra banda, és possible que les entitats responsables del tractament captin imatges i/o veu durant la celebració de les activitats o serveis. Aquesta captació d’imatges i/o veu es fa amb la finalitat de publicar informació gràfica a mitjans de comunicació i xarxes socials per donar a conèixer les activitats i els serveis que les entitats responsables del tractament realitzen. En cap cas la seva imatge i/o veu serà objecte de captació i publicació sense que vostè, de forma prèvia, hagi atorgat el seu consentiment explícit per fer-ho.

Finalment, ACCIÓ i la resta d’entitats coorganitzadores l’informa que la normativa aplicable les autoritza a remetre, per mitjans electrònics, informació relacionada amb el foment de la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes en compliment de la nostra missió en interès públic.

En cap cas les entitats responsables del tractament empraran les seves dades per a activitats promocionals a favor de terceres persones o entitats, i li remetran exclusivament informació promocional relacionada o de naturalesa similar a les activitats, promocions i ajuts vers els quals vostè ha mostrat interès, participat o contractat amb les entitats responsables del tractament. En qualsevol cas, vostè podrà oposar-se a rebre aquestes comunicacions comercials per mitjans electrònics d’acord amb allò que s’estableix a l’apartat "Quins són els meus drets" d’aquesta política.

Per quin motiu podem tractar les seves dades personals?

Si vostè sol·licita rebre informació sobre les activitats o els serveis de les entitats responsables del tractament, o ha sol·licitat inscriure’s-hi o participar-hi:

El tractament de les seves dades personals està legitimat pels motius següents:

 • La necessitat d’atendre la seva sol·licitud d’informació, inscripció, o participació, per a la qual cosa és necessari que les entitats responsables facin el tractament de les seves dades.
 • La necessitat de prendre mesures precontractuals o d’executar el contracte en el qual vostè o l’entitat a la qual vostè representa en són part.
 • El compliment de les finalitats de promoció, impuls, i desenvolupament de l’empresa que les entitats responsables del tractament porten a terme com a missió d’interès públic.
 • El tractament de les seves dades de contacte corporatiu amb la finalitat d’enviar-li enquestes sobre l’empresa, entitat, o organització per a la qual vostè treballa o col·labora està legitimat pel compliment de les finalitats de promoció, impuls i desenvolupament de l’empresa de la qual vostè forma part i que les entitats responsables del tractament porten a terme com a missió d’interès públic.
 • Les entitats responsables de les dades tractaran la seva imatge i/o veu amb la finalitat anteriorment referenciada d’acord amb el consentiment que vostè té l’opció d’atorgar-nos. Vostè podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la seva adreça electrònica dades.accio@gencat.cat.
 • El tractament de les seves dades personals amb la finalitat d’enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i serveis relacionades amb el foment de la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes, es realitzarà sempre en compliment de la nostra missió en interès públic. En qualsevol cas, vostè pot oposar-se a rebre aquestes comunicacions per mitjans electrònics d’acord amb allò que s’estableix a l’apartat "Quins són els meus drets" d’aquesta política.

Cessions a tercers, transferències internacionals, i decisions automatitzades

Les entitats responsables del tractament podran facilitar les seves dades personals a administracions públiques (com ara l’Agència Tributària, la Seguretat Social, o l’autoritat en l’àmbit laboral), per a l’estricte compliment de les obligacions legals a les quals les entitats responsables del tractament estan subjectes per raó de la seva activitat.

Així mateix, les entitats responsables del tractament l’informen que les seves dades personals poden ser cedides als proveïdors dels serveis que tinguin contractats per tal de poder desenvolupar la seva missió d’impulsar la competitivitat del sector empresarial i la seva presència i interrelació en els mercats internacionals.

ACCIÓ informa expressament que podrà comunicar les seves dades identificatives (nom i cognoms) i dades de contacte corporatives/professionals (adreça electrònica/postal i telèfon) als Departaments d’Empresa i Coneixement, a la Direcció General d’Industria i al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (entitats destinatàries de les dades) sempre i quan la finalitat del seu tractament hagi estat degudament justificada per l’entitat destinatària de les dades i aquesta nova finalitat sigui compatible amb la finalitat per la qual es varen recollir les dades en un inici. De complir-se aquests requisits, ACCIÓ estaria complint amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

En el cas que s’inscrigui, participi o sigui ponent en alguna de les activitats o serveis organitzades per la nostra entitat, ACCIÓ l’informa que podrà comunicar les seves dades identificatives (nom i cognoms) i dades de contacte corporatives/professionals (adreça electrònica/postal i telèfon) als altres inscrits, participants o ponents de l’activitat o servei, sempre i quan vostè ho hagi autoritzat expressament i de forma prèvia a la realització d’aquesta comunicació de dades. Vostè podrà revocar el seu consentiment en qualsevol moment, contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a través de la seva adreça electrònica dades.accio@gencat.cat.

En algunes activitats i/o serveis coorganitzats (com ara el Suplier Search Service, els Brokerage Events, entre altres), es realitza una cessió de dades que forma part indispensable d’aquestes activitats i/o serveis, la qual està basada en la relació contractual entre vostè i les entitats responsables del tractament. Aquesta cessió de dades consisteix en posar en contacte a clients, proveïdors i potencials clients que participen en les citades activitats i serveis, doncs és una cessió necessària per a poder complir amb la nostra obligació de prestar-li els mateixos o vetllar per la seva participació conforme la seva sol·licitud.

Les entitats responsables del tractament realitzen transferències internacionals de les seves dades a països on l’entitat té establertes oficines que no disposen d’una normativa equivalent a l’europea ("tercers països"). Les dades de contacte de la seva titularitat es transmeten amb l’únic objecte de dotar d’accés al personal de les entitats responsables del tractament que es troben desplaçades a les oficines exteriors i que se sotmeten a les polítiques de les entitats responsables del tractament en matèria de confidencialitat i protecció de dades. Per realitzar aquestes transferències internacionals, les entitats responsables del tractament apliquen les garanties establertes a la normativa vigent i únicament les realitzen per donar compliment a la seva missió d’interès públic. L’informem també que les entitats responsables del tractament tenen contractats serveis a proveïdors tecnològics ubicats a tercers països. Les entitats responsables del tractament han contractat aquests proveïdors per obtenir els serveis necessaris per desenvolupar les seves activitats, els quals han subscrit amb les entitats responsables del tractament els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privacitat.

En cap cas les entitats responsables del tractament cediran o transferiran les seves dades personals a altres empreses o entitats diferents de les indicades en aquest apartat de "Cessions i transferències internacionals" sense el seu consentiment previ.

Les entitats responsables del tractament no adoptaran decisions que el puguin afectar basant-se únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats de tractament abans descrites es realitzen amb intervenció humana.

Per a més informació sobre les garanties de la seva privacitat pot dirigir-se a la persona delegada de la protecció de dades a través de les adreces postals i electròniques indicades.

Quant de temps guardarem les seves dades personals?

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb les entitats responsables del tractament, i una vegada finalitzada aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals aplicables, o durant els terminis necessaris per garantir el compliment de la missió d’interès públic de les entitats responsables del tractament.

Un cop finalitzada la seva relació amb les entitats responsables del tractament, les seves dades es tractaran únicament als efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals de les entitats responsables del tractament.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades. Si desitja saber més informació sobre el termini aplicat al tractament de les seves dades, pot dirigir una petició a dades.accio@gencat.cat.

Quins són els seus drets?

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament de les seves dades dirigint-se a la persona delegada de la protecció de dades a través de les adreces postals i electròniques indicades.

Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant de les persones delegades de la protecció de dades de les entitats responsables del tractament a les adreces abans indicades, o davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a l’adreça postal C/ Rosselló, 214, C.P. 08008, Barcelona (Espanya) o bé a través de la seva seu electrònica.

2023 Enterprise Europe Network Catalunya